ഫാക്ടറി ടൂർ

കമ്പനി (1)

കമ്പനി

കമ്പനി (2)

കമ്പനി

ഫാക്ടറി (2)

ഫാക്ടറി

ഫാക്ടറി (1)

ഫാക്ടറി

യാന്ത്രിക തണുത്ത ഫോയിൽ

ഓട്ടോമാറ്റിക് കോൾഡ് ഫോയിൽ

യന്ത്രം (1)

യന്ത്രം

യന്ത്രം (2)

യന്ത്രം

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ (2)

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ 1

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ 2

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ 3

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ